IT-avdrag – en del av migrations- och integrationspolitiken

Tidigare idag kallade regeringen och Allianspartierna till presskonferens för att berätta om den överenskommelse de slutit kring migrations- och integrationspolitiken. Inte en dag för tidigt tycker nog de flesta. Sverige står tillsammans med resten av Europa inför en enorm uppgift att ge människor som flyr från krig, förföljelse och förtryck en trygg tillvaro. En allvarlig situation som kräver att partipolitiken (och blockpolitiken) ställs åt sidan och att man enas om gemensamma åtgärder i syfte att säkra mottagandet av asylsökande och stärka etableringen av nyanlända.

 

Överenskommelsen innehåller ett antal åtgärder, där särskilt en kan anses extra glädjande, nämligen den om att utvidga RUT-avdraget till att bland annat inkludera IT-tjänster i hemmet (RIT-avdrag). En fråga som vi på IT&Telekomföretagen tillsammans med Almega drivit i flera års tid och även ett förslag som Digitalseringskommissionen lyfte fram i sitt delbetänkande i mars i år.

Det är otroligt glädjande, för det kommer inte bara att leda till att vi får fler jobb för människor med kort utbildning, utan också bidra till att lösa den stundande kunskapsutmaningen kopplat till samhällets digitalisering som vi står inför. Digitaliseringen påverkar ju allt och alla – och allas vår vardag. Självklart är detta en i grunden positivt utveckling, men vi vet också att det krävs kunskap för att vi verkligen ska kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och dess positiva effekter. Kunskap som man nu med ett RIT-avdrag, möjliggör för fler medborgare att ta till sig.

Och intresset för att köpa denna typ av IT-tjänster finns. I en Demoskopundersökning som IT&Telekomföretagen tillsammans med Almega genomförde för ett par år sedan, framgår att två av tre tillfrågade är positiva till införandet av en skattereduktion för IT-tjänster i hemmet, och att en av tre skulle nyttja det själva. Den visar också att personer över 65 år är mer positiva till reduktionen, och i ännu större utsträckning än genomsnittet skulle använda sådana tjänster.

Skatteavdrag för IT-tjänster i hemmet kan alltså både ses som en integrationsåtgärd som skapar fler och nya jobb, men också som en inkluderingsåtgärd som möjliggör för fler att ta del av det digitala samhället. Rätt tänkt! Rätt beslut! Till slut.