Fungerande konkurrens det viktigaste verktyget för att nå bredbandsmålen

Gunnar Asp och Mikael Philipsson rapporterade i fredags i Dagens Samhälle att bredband är viktigare än vägar och sjukvård för tillväxten, enligt Novus Opinion som på IP-Onlys uppdrag frågat svenska folket om vad de anser viktigast för tillväxten i glesbygden. De menade att Sveriges kommuner just nu delas upp i två lag: de som har fungerande bredband och de som lämnas utan. Debattörerna sätter fingret på något som också vi som branschorganisation tycker är mycket angeläget – att det är hög tid att regeringen sätter ett mål för bredbandsutbyggnaden som inkluderar alla, dvs. inte bara 90 % av Sveriges hushåll och företag, och att kommunernas agerande i utbyggnaden har mycket stor betydelse.

Med tanke på hur avgörande det blivit med bra bredbandsuppkoppling för att som medborgare kunna vara delaktig i samhället är det regeringens skyldighet att nu formulera ett tydligt bredbandsmål som gäller 100 % av Sveriges befolkning, oavsett var i landet man befinner sig.

Asp och Philipsson skriver att det är självklart att hela Sverige ska få tillgång till digitaliseringens möjligheter. I tillägg till det menar vi att det också är en förutsättning för att digitaliseringen ska nå sin fulla potential i Sverige att alla genom en bra digital uppkoppling har möjlighet att vara delaktiga i det uppkopplade samhälle som nu växer fram. Ju tidigare Sverige kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter, desto mindre är också risken att vi tappar i internationell konkurrenskraft. Att säkra en väl utbyggd och framtidssäker digital infrastruktur i alla delar av landet är därför en mycket angelägen och central fråga för Sverige och en förutsättning för god tillväxt, ett fungerande och innovativt näringsliv och en fortsatt välfärd.

Jag har sagt det många gånger förut, men det tål att upprepas: Konsekvenserna av att sakna tillgång till en bra digital uppkoppling blir allt allvarligare och risken för utanförskap större. Den digitala klyftan riskerar att bli en samhällsklyfta. I tillägg till tillgången på uppkoppling ökar kraven på kapacitet i näten i snabb takt, vilket gör det än mer angeläget att få en framtidssäker digital infrastruktur på plats i alla delar av landet. Regeringen har därför, genom den bredbandsstrategi som nu uppdateras, ett ansvar att säkerställa digital och samhällelig delaktighet i hela Sverige, inte minst i mindre tätbefolkade områden.

Det offentligas roll ska vara att bygga digital infrastruktur där marknaden saknar kommersiella förutsättningar, att stimulera marknadens investeringar och anläggning av digital infrastruktur samt att få de marknadsmässiga investeringarna att räcka så långt som möjligt. Fungerande konkurrens är det främsta medlet för att säkerställa ett urval av högkvalitativa och prisvärda tjänster till Sveriges konsumenter, företag och myndigheter och därmed det enskilt viktigaste verktyget för att nå bredbandsmålen. Om detta är vi och regeringen överens. Ändå ser vi nu att denna konkurrens, och den nödvändiga samverkan mellan marknad och samhälle, i flera fall inte riktigt fungerar.

Idag saknas varken kapital eller vilja att bygga ut infrastrukturen från marknadsaktörernas håll. Däremot hämmas utbyggnadstakten av brister i de kommunala tillståndsprocesserna och det faktum att vissa kommuner inte ger likvärdiga villkor till privata aktörer och kommunalt ägda stadsnätsbolag. IT&Telekomföretagens medlemsföretag vittnar om flera färska exempel på detta.

Offentliga aktörer ska inte bedriva kommersiell verksamhet i konkurrens med privata aktörer då det riskerar att snedvrida konkurrensen, vilket regeringens nuvarande bredbandsstrategi är tydlig med. IT&Telekomföretagen instämmer givetvis och vill betona vikten av att även kommunerna förstår vad det innebär. Landets kommuner bestämmer själva hur de vill säkra en väl utbyggd och framtidssäker digital infrastruktur till alla sina medborgare. Det är därför av yttersta vikt att de väljer rätt aktör att samarbeta med och att de ställer höga krav på denna aktör.

Att alla aktörer har möjlighet att konkurrera på likartade villkor är en av grundbultarna på en sund marknad. När det gäller tillgång till markavtal, översiktsplaner, alternativa förläggningsmetoder, rimlig ersättning för återställning till kommunerna lever dock inte alla kommuner upp till detta. Jag menar att för att alla i Sverige ska kunna vara delaktiga i det uppkopplade samhället som nu växer fram måste kommunerna ge alla aktörer möjlighet att på lika villkor bygga vår digitala infrastruktur.

Så att hela Sverige får tillgång till digitaliseringens möjligheter, på bästa, snabbaste och mest kostnadseffektiva sätt.