Hänt i Rådet för offentlig marknad

Rådet för offentlig marknads senaste möte i maj, i våra lokaler i Stockholm, besöktes bland annat av Lena Helden från Teknikföretagen och Ellen Hausel Heldahl från samverkansprojektet ”Bättre offentlig marknad”.

Rådet för offentlig marknad samlar våra medlemsföretag som vill driva frågor som är kopplade till den offentliga marknaden, och leds av Mikael von Otter.

Möte i Rådet för Offentlig Marknad 29 april 2015 2.jpg
Rådet för offentlig marknad har till syfte att samordna alla frågor som är kopplade till den offentliga marknaden.

Under det senaste mötet hälsades en ny ledamot, från medlemsföretaget Software Innovation Sweden, välkommen till rådet.

Till mötet var Lena Helden, Teknikföretagen, inbjuden för att berätta om Teknikföretagens erfarenheter från projektet ’Tidig Dialog’. Projektet innebär att upphandlande myndigheter träffar potentiella leverantörer, branschorganisationer, experter och andra aktörer innan kraven utformas för den kommande upphandlingen, i syfte att öka kunskapen om de lösningar företagen/marknaden kan erbjuda. I projektet har man bland annat tillvaratagit erfarenheter från Norge, där man jobbar för att få bättre samspel mellan myndighet och leverantör. Projektet är ett samarbete mellan näringsliv, SKL och Konkurrensverkets enhet för upphandlingsstöd. Den sistnämnda kommer från i höst att bli en egen myndighet, med uppgift att ge stöd inte bara till offentlig sektor utan även till näringslivet.

Till mötet var även Ellen Hausel Heldahl från samverkansprojektet ”Bättre offentlig marknad” inbjuden. I projektet, som drivs av Svenskt Näringsliv, Transportgruppen, Almega, Sveriges Byggindustrier, Industrin och Svensk Handel, jobbar man mycket med att lyfta fram goda exempel där exempelvis myndigheter lyckats sköta upphandlingsprocessen på ett bra sätt genom att använda nya lösningar och innovationer. Här finns ett förbättringsutrymme visar den senaste undersökningen om näringslivets syn på Sveriges kommuner. Projektet konstaterar också att kompetensen på området är jämförelsevis låg i Sverige – med en enda jurist som disputerat på offentlig upphandling, och få akademiska utbildningar.

Både Lena Helden och Ellen Hausel Heldals presentationer genererade en hel del diskussioner i rådet. Framförallt diskuteras problematiken med de alltför detaljerade krav kommuner och myndigheter ofta ställer vid upphandlingar.

Möte Rådet för Offentlig Marknad 29 april 2015 7. jpg.jpg

Mötet fick även färsk information om den nya LOU (Lag om offentlig upphandling), som kommer i april 2016 och innehåller flera nyheter som är intressanta för IT-branschen.

Rådet diskuterade även så kallade ”enkronasanbud” avseende konsulter, samt frågor kring överprövning, och beslutade att föreslå IT&Telekomföretagens styrelse att komplettera förbundets Affärsetiska grundprinciper med anledning av detta.

Avslutningsvis berättade Mikael von Otter om de pågående samtalen med Sveriges Offentliga Inköpare (SOI) som syftar till att få till ett dialogmöte, där respektive parts erfarenheter (goda och dåliga) av offentliga upphandlingar diskuteras i en informell anda, för att ge återkoppling kring hur upphandlingsprocessen kan förbättras för alla parter. Detta dialogmöte planeras till slutet av augusti, och kommer att återrapporteras vid nästa rådsmöte som är planerat (preliminärt) till den 15 september.