@Harrydakommun har fattat bredbandet

Förra veckan besökte jag Härryda kommun för att få höra hur en kommunledning resonerar kring bredbandsutbyggnaden.

Under alla de år jag arbetat med frågan hur vi i Sverige ska lyckas uppnå regeringens mål om att 90% av alla hushåll och företag år 2020 ska ha tillgång till 100Mbit/s har kommunernas agerande identifierats som en nyckelfaktor för att lyckas. När kommunerna förstår vikten av att medborgarna får tillgång till framtidssäkra bredbandsnät och bidrar till att dessa kommer på plats är mycket vunnet.

Därför gjorde mötet med Härryda kommuns företrädare mig så glad! För i Härryda kommun förstår beslutsfattarna – oavsett partitillhörighet – vikten av att medborgare och näringsliv har tillgång till bra bredband. Både kommunstyrelsens ordförande och oppositionsledaren har en gemensam bild av kommunens behov. För att genomföra utbyggnaden av infrastrukturen i kommunen har de valt att samarbeta med en privat aktör, i detta fall IP-Only. Det innebär att IP-Only bygger och investerar i ett kommuntäckande fibernät, och kommunen ser till att det sker så smidigt som möjligt. I avtalet mellan Härryda kommun och IP-Only har kommunen ställt tydliga krav på var och när utbyggnad ska ske.  Samtidigt koordinerar kommunens bredbandssamordnare IP-Onlys kontakter med kommunen så att tillståndshantering och liknande sker så effektivt som möjligt.

Jag tycker att Härryda kommun är ett riktigt bra exempel på hur vi i Sverige ska lyckas uppnå bredbandsmålet.

För att de investeringar i infrastrukturen som krävs ska räcka så långt som möjligt, dvs. att så många hushåll och företag som möjligt får tillgång till höghastighetsbredband, är det avgörande att kommunerna samarbetar med de privata aktörerna och ger dem förutsättningar att bygga på ett kostnadseffektivt sätt. Det kan exempelvis handla om att förkorta handläggningstider för schakttillstånd, tillåta alternativa förläggningsmetoder där så är lämpligt, vara flexibel vad gäller återställningsarbeten och låta den som bygger stå för garantier. Ett mer kostnadseffektivt bredbandsbyggande i kommunen innebär att fler kommuninvånare kommer att kunna få fiber och därigenom kan ta del av digitaliseringens möjligheter.

När jag ändå var på plats bjöd Jimmy Andreasson och Malin Karlzén på IP-Only på ett inspirerande studiebesök i några områden där fibergrävandet pågick för fullt, vilket verkligen uppskattades av en stockholmsbaserad tjänsteman som jag. Det är inte var dag jag får gräva för fiber i Pixbo – och rent handgripligen bidra till Sveriges bredbandsutbyggnad!

(Bilden: Jimmy Andreasson och Malin Karlzén på IP-Only gräver i Pixbo)