100 Mbit? Vad rör det mig som kommunalråd?

Vad betyder bredband för en kommun? Ska kommunen äga ett stadsnät? Hur bör kommunalrådet tänka? Hur skiljer sig de skandinaviska kommunerna åt när det kommer till att erbjuda e-tjänster och underlätta byggandet av nödvändig IT-infrastruktur?

Referat

Marco Forzati, senior scientist och project manager på Acreo Swedish ICT, inledde seminariet. Tillsammans med Crister Mattson har han tagit fram en studie, på uppdrag av Stokab, kring hur bredband påverkar kommuner, bland annat genom att se till samhällsekonomiska effekter.

Studien visar att det bland annat leder till ökat företagande samt högre sysselsättning – och trots de inledande investeringarna har stadsnäten ofta en ekonomiskt god utveckling.

– När man summerar alla effekter, och vi har tagit de som går att kvantifiera och mäta idag, ser man att redan efter tre till fyra år har man payback. Vinsterna börjar växa bara efter några år, berättar Marco Forzati.webbbild_collage

Hur ser det då ut bland kommunerna?

Telenor står bakom en studie där man har undersökt i vilken utsträckning som några av de största skandinaviska kommunerna erbjuder olika e-tjänster: The Nordic Broadband City Index 2012.

Under seminariet presenterade Mats Lundquist, affärsområdeschef bredband och tv, resultatet. Generellt sett ligger Sverige bra till när det kommer till bredbandspenetration och mobila tjänster, de nordiska länderna är lika bra på fast infrastruktur och Danmark står ut när det gäller digitala tjänster.

– De flesta kommuner är skickliga på att få igång det som skapar nytta för kommuninvånarna, men när det gäller infrastrukturdelen så är det fortfarande en låg nivå, säger han.

Stadsnäten i Sverige
Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen, gav sedan sin bild. Han konstaterar att det finns en stor spridning på både lönsamhet och hur verksamheten bedrivs.
Idag finns det runt 200 stadsnät och de hjälper till att både skapa lokala tjänsteleverantörer och lokal förankring – dessutom ger de ofta lägre priser till slutkunden.

– Antingen väljer man att göra det i egen regi eller genom att avtala med någon extern part. Det viktigaste är att man inte gör det på otydliga grunder och säljer sitt nät för att täcka andra kostnader i kommunen.

Kommunens roll

Därefter följde en debatt där de flesta var överens om att kommunerna har en viktig roll för fiberutbyggnaden, men när det handlar om vem som ska äga och driva näten skiljde sig uppfattningarna åt.

– Jag tycker att det är ganska enkelt, jag kommer från en region där jag ser att det bara är kommunen som kan driva det här med stadsnät för att de tar ansvar för hela regionen, konstaterar Eva-Marie Marklund som är vd på AC-Net.

Karin Ahl, sälj- och marknadsansvarig på Rala Infratech samt ordförande i FTTH Council Europe, menar att frågan är mer komplicerad.
– Jag tycker inte att det finns något enkelt och kort svar. Vi ser en stor variation på kompetens och förståelse för vad det innebär och medför. Jag tror att vi måste fokusera mycket mer på att jobba strategiskt med kommunerna.

Hur ska kommunalråden tänka?

Ove Alm, vd på Skanova, konstaterar att det första steget är att engagera sig. Det andra är att se kommunerna som en viktig aktör för att skapa rätt förutsättningar.
– Det är först i steg tre som man kan diskutera vem som är bäst lämpad för att göra den här fiberutbyggnaden, säger han.

Jörgen Sandström, IT-strateg på Sveriges Kommuner och Landsting, poängterar att kommunerna är bra lämpade för att driva näten och att regional samordning är viktigt.
– Jag tycker också att det är viktigt att man fokuserar på varför ett kommunalråd ska engagera sig. Det handlar mycket om att privatpersoner, företag och offentlig sektor har stora behov av elektroniska kommunikationer.

Deltagare:
Marco Forzati, Senior Scientist and Project Manager, Acreo Swedish ICT
Mikael Ek, VD, Svenska Stadsnätsföreningen
Jörgen Sandström, IT-strateg, SKL
Mats Lundquist, Affärsområdeschef Bredband och TV, Telenor Sverige
Ove Alm, VD, Skanova
Mikael von Otter, näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen
Eva-Marie Marklund, VD, AC-Net
Karin Ahl, sälj- och marknadsansvarig, RALA, Infratech tillika ordf. FTTH Council Europe

Seminariet arrangerades av IT&Telekomföretagen i samarbete med Telenor. Magnus Höij var moderator.

Text och foto: Sara Wilk