Branschen uppmanar regeringen – låt förhandlingen av datasskyddsförordningen ta sin tid

I Bryssel pågår febril aktivitet kring den kommande dataskyddsförordningen, som ska bli en helt enhetlig dataskyddslagstiftning (motsvarande PUL) för EU och den inre marknaden. Det är en enormt viktig och komplex reglering både för skydd av personuppgifter och europeisk konkurrenskraft, då den berör alla former av databehandlande tjänster. Kommissionen vill av förhandlingarna avslutas så snart som möjligt, sannolikt med hänsyn till vårens EU-parlamentsval. Detta motsätter sig IT&Telekomföretagen. Tidigare i månaden skrev vi därför till stadsråden Beatrice Ask och Anna-Karin Hatt med en uppmaning att inte skynda igenom förhandlingarna i förtid.

Bästa minister,

Jag skriver med anledning av det kommande rådsmötet med EU:s justitieministrar där man ska ta upp reformen av Europas bestämmelser om dataskydd. Vi är bekymrade över att medlemsstaterna pressas att binda sig för en tidsfrist inom vilken de måste ha enats om förslaget till Dataskyddsförordning. Vi anser att ett antal viktiga punkter inte har diskuterats tillräckligt för att motivera en överenskommelse i det här läget.

Jag ska förtydliga mig. Reformen om EU:s ram för dataskydd kan bli ett av de viktigaste politiska framstegen i det digitala samhället. En harmoniserad uppsättning bestämmelser om dataskydd för Europas alla 28 medlemsstater skulle skapa en verkligt digital inre marknad för svenska företag. Det skulle göra det lättare för företag att driva verksamhet över nationella gränser och samtidigt ge europeiska företag tillgång till snabbt växande marknader utanför EU. Det skulle göra det möjligt för små och medelstora företag att få skalfördelar, dra fördel av kostnadseffektivitet med hjälp av internetbaserad teknik, samt skapa större rättslig säkerhet för svenska medborgare då de vet att en lag gäller på alla europeiska marknader. 

Endast en robust, balanserad och framtidssäker förordning kan fungera som en förebild som kan följas i länder vida omkring över världen.

Tyvärr anser vi att de aktuella förslagen ännu inte lever upp till den normen, eftersom de är beroende av ogenomförbara lösningar som skulle hota det digitala ekosystemet och misslyckas med att skapa meningsfulla rättigheter eller skydd för svenska medborgare. Många bestämmelser skulle öka byråkratin och äventyra de europeiska företagens konkurrenskraft. Bestämmelserna måste skapa en bättre balans mellan skydd av personuppgifter och möjliggörande av digital teknik för att inte riskera att underminera de innovativa grunderna för Europas digitala ekonomi.

De ekonomiska effekterna av förordningen på Europas konkurrenskraft är mer omfattande och komplexa än det fokus på ekonomiska effekter som förslaget i nuvarande utformning medger. Det vill säga, förslaget förhåller sig enbart sig till företagsspecifika kostnader för att formellt tillmötesgå samt uppfylla nya regelverkskraven (compliance cost). Förordningen måste i större utsträckning finna balans mellan medborgarnas rättmätiga rätt till dataskydd och de digitala teknologiernas förutsättningar att skapa tillväxt. I annat fall riskerar förordningen att underminera innovationskraften i den Europeiska digitala ekonomin.

Vi är mycket bekymrade om ett politiskt åtagande för att sätta tidsfrist för en överenskommelse skulle hindra en diskussion om avgörande delar av innehållet i förordningen. Framför allt anser vi att mer tid behövs för att utveckla genomför-bara lösningar i förordningen för att

● anta en riskbaserad strategi, inklusive erkänna sammanhang och risk i definition av personuppgifter
● säkerställa tydliga roller och ansvar i databehandlingsvärdekedjan
● införa en meningsfull mekanism för centrala kontaktpunkter och förenkla bestämmelserna om huvudsakligt driftställe för att göra det lättare att effektivt tillämpa nya dataskyddsregler för både företag och konsumenter
● begränsa kravet på uttryckligt samtycke till verkliga risksituationer
● säkra ett fritt gränsöverskridande dataflöde för att se till att svenska företag har tillträde till snabbt växande marknader utanför EU

Konstruktiv dialog tar tid – framför allt när den gäller en komplex förordning som per definition omedelbart måste genomföras i en rik mångfald av företags-modeller i 28 länder. Rådets strategi har hittills varit den rätta: eftertänksamma och väl genomtänkta överläggningar som ”beaktar såväl medborgarnas som företagens intressen, framför allt de små och medelstora företagens ”.

Vi litar på att du noga kommer att överväga dessa krav och vi står till förfogande om du skulle vilja diskutera frågan vidare.

Med vänlig hälsning
IT&Telekomföretagen inom Almega

Anne-Marie Fransson
Förbundsdirektör