Synpunkter gällande PSI-utredningen

IT&Telekomföretagens råd för öppna data har gjort ett inspel till regeringens PSI-utredning.

Regeringen tillsatte den 17 januari 2013 en utredning (Dir 2013:2 samt Dir 2013:41) med syfte att lämna förslag till de författningsändringar som behövs för att genomföra de ändringar som följer av PSI-direktivets nya utformning. I uppdraget ingår även att beskriva konsekvenserna av att PSI-direktivet utvidgas till att omfatta även arkiv, museer och bibliotek samt att se över myndigheternas uttag av avgifter för att tillhandahålla information för vidareutnyttjande. Till detta kommer även uppgiften att utreda vilket stöd myndigheterna behöver och om någon myndighet bör ges ytterligare uppdrag på området. Utredningen ska redovisa sitt slutbetänkande senast den 30 oktober 2013.

Myndigheternas arbete med att uppfylla målsättningarna i det nuvarande PSI-direktivet och den svenska PSI-lagstiftningen går långsamt. Användningen av offentliga data för kommersiella ändamål har inte fått det tydliga stöd i lagstiftningen som behövs. IT&Telekomföretagens råd för öppna data har därför sammanställt ett dokument, ”Synpunkter gällande PSI-utredningen (S 2013:01)”, som skickats till den särskilde utredaren Göran Gräslund.