IT&Telekom­företagen kommenterar regeringens uppdrag för bättre mobiltäckning

I fredags meddelade regeringen vilka åtgärder som ska genomföras för att utvärdera mobiltäckningen och mobiloperatörernas täckningskartor, och för att underlätta utbyggnaden av mobilnäten. Bakgrunden till åtgärderna, som åläggs Post- och Telestyrelsen (PTS) att genomföra, är den senaste tidens debatt om att täckningskartorna som mobiloperatörerna presenterar inte motsvarar den verklighet som abonnenterna upplever samt att den kraftigt ökade datatrafiken i mobilnäten ger kapacitetsbrist vilket också kan upplevas som dålig täckning.

IT&Telekomföretagen inom Almega välkomnar initiativen eftersom de, på ett konstruktivt sätt och utan pekpinnar, kompletterar beslutsunderlag för beslut om mobiltäckning.  Regeringens mål om att det ska finnas bra telefoni, bra bredband och bra mobiltäckning i hela landet, är en självklarhet och något som också branschens aktörer arbetar aktivt och långsiktigt med för att säkerställa.

Ett av uppdragen handlar om att genomföra så kallade stickprovsmätningar av mobiloperatörernas täckning. En kartläggning av täckning i relation till täckningskartor är bra eftersom de kartor som används idag har skapat missnöje hos konsumenterna. Det är också bra att det tydliggörs att olika modeller av telefoner kan ha skilda egenskaper avseende mottagning.

En viktig komponent i sammanhanget är också att hinder för utbyggnad identifieras, vilket är det andra uppdraget som åläggs PTS. Det är många aktörer som är inblandade vid utbyggnad, exempelvis avseende tillgång till mark för master.

Det tredje uppdraget ska identifiera utbyggnadsplaner på en övergripande nivå och ge underlag till en långsiktig plan för hur mobiltäckning ytterligare ska kunna förbättras. Detta ligger i hela marknadens intresse.

IT&Telekomföretagen vill dock betona att det är viktigt att i utredningarna inse att marknaden inte endast utgörs av mobiloperatörerna, utan i mycket hög grad också inkluderar staten och kommunerna. Den långsiktiga planen för mobiltäckning i Sverige bör alltså inkludera staten, statliga verksamheter så som Teracom och Svenska Kraftnät, samt kommuner – då dessa parter starkt påverkar möjligheterna till en effektiv utbyggnad i hela landet.