Mastig kritik mot förslag om master

 

IT&Telekomföretagen var mycket kritiska i svaret på remissen om Högre ersättning vid mastupplåtelser. Remissförslaget innebar en negativ särbehandling av just byggande av infrastruktur för elektronisk kommunikation. IT&Telekomföretagen ansåg bland annat att det föreföll som om utredningen inte varit medveten om betydelsen av elektronisk infrastruktur och regeringens mål i den digitala agendan.

Nu visar det sig att flera andra remissinstanser också är kritiska av ytterligare skäl. Svea hovrätt anser t.ex. att ersättningsreglerna i stället bör utformas på ett enhetligt sätt.

Regelrådet är också kritiskt, men av andra skäl. Det vänder sig emot att det inte finns någon uppskattning av var de administrativa kostnaderna kan tänkas landa. Inte heller övriga ekonomiska konsekvenser berörs av utredningen samt hur många som kan komma att beröras av förslaget.

Det förefaller mycket troligt att förslaget hamnar i papperskorgen.