Avtalsrörelsen startar för IT- och telekomsektorn

I årets avtalsrörelse förespråkar IT&Telekomföretagen en fortsatt utveckling av kollektivavtalen mot en allt mer företagsnära lönebildning och flexibla anställningsvillkor. Detta är en förutsättning för en fortsatt konkurrenskraftig IT-och telekombransch i Sverige.

– Lönerna måste även fortsättningsvis sättas lokalt i företagen, utan centralt reglerade påslag. De ekonomiska förutsättningarna inom branschen varierar stort och avtalen måste ge våra medlemsföretag de bästa förutsättningarna att utvecklas i en allt hårdare internationell konkurrens. Detta är grunden för de krav vi i dag överlämnat till våra fackliga motparter, säger IT&Telekomföretagens förbundsdirektör Anne-Marie Fransson.

IT&Telekomföretagens styrelse har fastställt förbundets avtalskrav som idag överlämnats till de fackliga motparterna. Kraven har sitt ursprung i ett antal väl analyserade frågor som utgår ifrån företagens perspektiv i vardagen, såsom ökat lokalt ansvar, decentralisering och utveckling av nya modeller.

– Kraven handlar helt enkelt om att man måste utgå från företagets verklighet. T.ex. vill vi få en ökad flexibilitet i arbetstidsförläggningen och en löneprocess som är bättre anpassad till företagets operativa verklighet, säger Stefan Lennström, avtalsansvarig för telekom-avtalet inom IT&Telekomföretagen.

– De centrala avtalen ska vara avtal utan på förhand fastställda löneökningstal. I stället ska de garantera en bra lokal lönebildningsprocess som håller god kvalitet ute i företagen – något som vi som part vill fortsätta arbetet med att säkerställa, avslutar Anne-Marie Fransson.

För ytterligare information:

Anne-Marie Fransson
förbundsdirektör
IT&Telekomföretagen

Stefan Lennström
förhandlare/rådgivare, avtalsansvar Telekom
IT&Telekomföretagen