Kommentar till HDs dom i det så kallade ”ePhone-fallet”

Högsta Domstolen har idag, fredagen den 21 december, meddelat dom i det så kallade ”ePhone-fallet”. Upphovsrättsinnehavarnas ansökan om informationsföreläggande gentemot internetleverantören ePhone bifölls.

IT&Telekomföretagen uppskattar att rättsläget förtydligats. Vilket rimligtvis bör gör det lättare för rättighetshavare likväl som accessleverantörer att förhålla sig till krav på informationsföreläggande vid misstänkt upphovsrättsligt intrång.

Vid kommande användning av detta nya rättsliga verktyg finns dock en reell risk att informationsförelägganden mot accessleverantörer blir tämligen verkanslösa. Detta eftersom det sannolikt motiverar de som fildelar illegalt att i högre grad använda olika former av anonymiseringstjänster, vilket gör det tekniskt omöjligt att få ut information om eventuella intrångsgörare.

Det viktigaste är ändå, vilket var långt ifrån självklart när IPRED-direktivet skulle implementeras i svensk rätt, att ett informationsföreläggande kräver bedömning och godkännande i en rättslig instans och rättighetsinnehavare inte godtyckligt kan kräva ut uppgifter om t.ex. internetleverantörers kunder.

Samtidigt måste det poängteras att illegal fildelning i huvudsak är ett symptom, och inte en orsak, på en icke-fungerande digital mediamarknad. Konsumenterna har en mycket stor vilja att både konsumera och betala för bra, digitala medietjänster. Men det kräver också att det finns premiuminnehåll att ta del av. Här har marknadens aktörer och inte minst rättighetshavarna ett stort ansvar för att ställa om sina affärsmodeller till att mer spegla hur dagens mediekonsumenter vill ta del av kultur på nätet.