Effektiv IT-drift inom staten

IT& Telekomföretagen har under våren 2012 deltagit i en referensgrupp inom ramen för E-delegationens utredning ”Effektiv IT-drift inom staten”. Projektgruppen som leddes av Försäkringskassan överlämnade rapporten till E-delegationen i maj och den offentliggjordes i början av september.

I rapporten anges två alternativa inriktningsförslag:

• Obligatorisk konkurrensutsättning. Förslaget innebär att regeringen ålägger myndigheterna att konkurrensutsätta IT-driften. Lösningen bygger på en kombination av outsourcing och IT-drift i myndighetens egen regi.
• Statlig koncentration. Förslaget innebär att regeringen beslutar om att IT-driften koncentreras till en myndighetsgemensam aktör, som i sin tur åläggs att konkurrensutsätta utförandet. Lösningen bygger på en tillämpning av den s.k. Shared Service Center-modellen i kombination med outsourcing.

Delegationen poängterar att de inte har kunnat fastställa rapporten utan kommer att analysera den vidare under hösten 2012.

Läs mer på e-delegationens webbplats.