”Kunden ska kunna välja vad man vill betala för”

På DN-debatt den 14 juni ifrågasätter företrädare för ett antal medieföretag teleoperatörers agerande på den svenska marknaden. Även om de ger en bra beskrivning av det öppna nätets möjligheter målar de upp en delvis missvisande bild av telekombranschen.

Det öppna nätet värnas av många. Inte minst av IT- och telekombranschen. Det öppna nätet driver, som debattörerna påpekar, tillväxt och innovation, skapar förutsättningar för en mer deltagande demokrati och ger makt åt oss alla att sprida och ta del av information. Det är otvivelaktiga samhälleliga värden som samtliga aktörer på telekommarknaden – såväl operatörer som innehållsleverantörer och rättighetshavare – bör slå vakt om.

Att Internets öppenhet skulle ”hotas av teleoperatörerna” är dock en haltande beskrivning av faktiska förhållanden på telekommarknaden. Debattörerna påstår att svenska operatörer, i växande skala och i konkurrenssnedvridande syfte, totalt spärrar vissa tjänster. Men det finns alltid, och ska alltid finnas, alternativ för vilka tjänster man vill nyttja och betala för. Ett varierat tjänsteutbud behöver inte – rätt utformat – vara en begränsning av öppenheten. Det erbjuder snarare valfrihet. Vilket även Neelie Kroes, EU-kommissionär med ansvar för telekomfrågor, anser.

Att det öppna nätet fungerar och levererar bygger på en värdekedja av olika aktörer. Från de som gräver ner kablar i marken, till de som levererar trafik, till innehållsleverantörer, till konsumenter och användare. Deras inbördes relationer påverkas i hög grad av den snabba IT-utvecklingen i samhället. En starkt påverkande faktor är den mycket stora ökningen av trafik. Det leder bland annat till att olika prissättningsmodeller för kommunikation prövas.

Att kunderna ges öppenhet och tydlighet i avtal med operatörer uppmuntras av IT&Telekomföretagen. Sedan förra sommaren är detta ett lagkrav. Samtliga stora operatörer deltar också för närvarande i ett arbete med PTS och Telekområdgivarna som syftar till att förbättra informationen till kunderna.

Trafikprioritering på Internet har varit och är föremål för en rad utredningar i både Sverige och inom EU. Bland annat förväntas EU-organet BEREC komma med riktlinjer. Detta uppmuntras av IT- och telekombranschen.

IT&Telekomföretagen välkomnar också en bredare diskussion om det öppna nätet. För att nå framsteg i en sådan diskussion krävs att hänsyn tas till nätneutralitetens komplexitet, den höga förändringstakten på nätet, konvergensen mellan olika branscher och behov av kostnadstäckning och incitamentsstrukturer för de aktörer som skapar förutsättningar för elektronisk kommunikation.

I annat fall finns risken att diskussionen leder till förslag som snarare försämrar än förbättrar det öppna nätets tillväxt- och demokratifrämjande egenskaper.

Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen

Pär Nygårds, näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen