IT-företagen tar ansvar för kompetensutvecklingen

I den rapport som IT&Telekomföretagen nyligen publicerade framgår det mycket tydligt att ansvaret för att komma tillrätta med branschens kompetensbrist är delat mellan företrädare för utbildningsväsendet och näringslivet.

Jan Hellgren framhåller i sin replik (Brännpunkt 8/4) till Ulla Hamiltons, Chris Heisters och min debattartikel angående IT-kompetensbristen i Stockholm att vi bland våra förslag inte inkluderar vad IT-branschen själv kan göra åt bristen. I den rapport som ligger till grund för artikeln framgår dock mycket tydligt att ansvaret för åtgärderna är delat mellan företrädare för utbildningsväsendet och näringslivet. Bland förslagen till åtgärder nämns också uttryckligen kompetensutveckling av den befintliga personalen.

Hellgren har en poäng i att IT-företagen brottas med det klassiska dilemmat för all kompetensförsörjning, som lite hårdraget och en smula raljant kan beskrivas som att ”i högkonjunktur har vi inte tid, i lågkonjunktur har vi inte råd”. Det är ett faktum dock att vi trots goda tider har en stenhård konkurrens inte minst på IT-konsultområdet, med många bolag som får vända på varje debiteringskrona för att omsätta den i kompetensutveckling. Hellgren ger dock en bild av att företagen inte tar detta problem på tillräckligt stort allvar, och att de hellre väljer att locka över kompetens från konkurrenter än att kompetensutveckla den befintliga personalen.

Detta är naturligtvis helt fel. Med den teknikutveckling som vi sett den senaste 20 åren, och de framgångsrika IT-företag som finns i Sverige, så säger det sig självt att branschen lyckats mycket väl med att lära nytt. De flesta företag ser det som sin främsta strategiska insats att vårda och utveckla den kompetens de har, särskilt mot bakgrund av den otillräckliga tillförseln av kompetens från utbildningssektorn. Allt fler företag har trainee-utbildningar eller motsvarande program för att trygga försörjningen, medvetna om att det både ur ett affärsmässigt och ur ett varumärkesbyggande perspektiv är helt förödande att inte erbjuda medarbetare långsiktig kompetensutveckling. Visst kan enskilda IT-företag göra ännu mer för att trygga sin egen kompetensförsörjning, men det finns dock gränser för vad enskilda företag, i synnerhet mindre, kan ta för ansvar för branschens totala kompetensförsörjning. Här behövs samverkansinsatser med företrädare för utbildningsväsendet på alla nivåer, från grundskola till yrkesutbildning och högskola, för att lösa kompetensbristen på makronivå.

Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen