IT&Telekom­företagen i rundabordssamtal med civilminister Stefan Attefall om offentliga data

Den 5 mars träffade IT&Telekomföretagen tillsammans med ett antal andra näringslivsföreträdare civilminister Stefan Attefall (KD) för att ge våra erfarenheter om hur offentliga data kan användas för att stödja innovation och skapa medborgarnytta.

Bakgrunden till mötet var delvis att IT&Telekomföretagen tidigare skrivit ett brev till statsråden Hatt och Attefall om potentialen i offentliga data. Ta del av brevet här.

Följande fördes fram från olika näringslivsföreträdare vid mötet den 5 mars:

•Det behövs en tillsynsfunktion med någon form av sanktionsmöjlighet som ser till att dataägande myndigheter följer lagen
•En sådan tillsyn måste även vara vägledande för myndigheterna. Att ställa sin data till förfogande är för många myndigheter en stor utmaning, det ska respekteras men inte accepteras som en undanflykt från att följa PSI-lagens intentioner.
•Marginalkostnadsprincipen för datautlämning måste gälla – särskilt småföretagare och innovatörer med små resurser drabbas idag av att vissa myndigheter har krav på sig från Finansdepartementet att finansiera delar av sin verksamhet med dataförsäljningsavgifter
•Många myndigheters registerförordningar behöver kompletteras med skrivelse om att maskinläsbart medium ska vara norm 
•Värdet av offentligägd data ligger i användandet – ju fler som ges möjlighet att förädla skattefinansierad data, desto större värden kan skapas.
Idag är många goda exemple på vidareutnyttjande av offentliga data baserat på ren slump. En bra handläggare på myndigheten, ett kryphål i myndighetens databasgränssnitt och dylikt. Med tanken på värdet (för både näringsliv, myndighet och medborgare) av de relativt få innovationer, givet hur mycket data som faktiskt finns hos svenska myndigheter, är det viktigt att regeringen såväl som enskilda myndigheten förstår behovet av strukturer som stödjer ett ökat vidareutnyttjande – något som saknas idag.

IT&Telekomföretagen ser mycket positivt på Socialdepartementets initiativ till rundabordssamtal. Det är bra att intresset för PSI-frågan finns hos regeringen. Ett ansvar som faller på regeringen är att motivera myndigheterna att släppa till sin data till innovatörer och tjänsteutvecklare som bidrar till att bygga morgondagens välstånd och välfärd i Sverige. Något som är svårt då många myndigheter inte ser egennyttan. Dessutom utmanar ”öppen data-tänket” många rådande myndighetskulturer och strukturer. Det är kanske den största utmaningen för att få loss data att bygga tjänster utav. Därför är goda exempel samt en fungerade tillsyn särskilt viktigt.