Brist på IT-kompetens hotar 30 000 nya jobb

Stockholmsregionens IT-näring har varit en garant för hög sysselsättning i tider av såväl hög- som lågkonjunktur och 20 000 personer kan anställas bara de närmaste tre åren. Men det förutsätter satsningar från såväl politik som näringsliv och de akademiska institutionerna.

Det skriver Ulla Hamilton, Stockholms stads företagar- och arbetsmarknadsborgarråd, Chris Heister, Landshövding i Stockholms län, och Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör för IT&Telekomföretagen, som presenterar en helt ny kartläggning över kompetensbristen för IT-näringen.

Huvudstadsregionen skapar en tredjedel av Sveriges ekonomiska tillväxt och regionens funktion som hela Sveriges ekonomiska centrum och tillväxtmotor befästs allt mer. Stockholm stod förra året för över 30 procent av nyföretagandet och nästan en fjärdedel av landets totala arbetsmarknad. Men alarmerande problem med att möta den redan stora och växande efterfrågan på kvalificerad arbetskraft till den för huvudstadsregionen så viktiga IT-näringen hotar nu den utvecklingen. Det framgår av IT&Telekomföretagens första genomgripande kartläggning över kompetensbristen som på måndagen presenteras vid ett seminarium arrangerat av Stockholm IT Region – ett samarbetsprojekt mellan näringslivet och det offentliga inom IT-området.

Kartläggningen visar att minst 30 000 personer skulle kunna anställas de närmaste tre åren i Sverige. Utifrån att mer än 60 procent av jobben finns i Stockholm bör 20 000 nyanställningar ske i regionen. Kartläggningen, som bygger på både djupintervjuer och kvantitativa undersökningar med IT-företag, visar på ett starkt eller mycket starkt behov av att under de tre kommande åren rekrytera personer med all sorts IT-kompetens. Med mycket starkt behov avses behov av att anställa minst 10 procent fler personer ur en viss kategori per år.

De kategorier som efterfrågas mest är IT-arkitekter, projektledare och testare. Även mjukvaru-/systemutvecklare och verksamhetskonsulter efterfrågas starkt.

För att klara efterfrågan och därigenom skapa minst 20 000 nya jobb i regionen, behövs flera åtgärder vidtas.

1. Säkerställ inflödet av internationella studenter.

IT-branschen är global och det måste vara lätt för personer med rätt kompetens från andra länder att ta sig hit, både för att studera och för att arbeta. Det är oroande om Sverige riskerar att tappa studenter på grund av de 2011 införda studieavgifterna för utomeuropeiska studenter. Vi vill därför noga följa konsekvenserna av införandet av studieavgifter. Kopplat till detta måste även handläggningen av arbetstillstånd för arbetskraftsinvandring både påskyndas och underlättas.

2. Ökad satsning på utbildning i yrkessvenska för IT-experter.

Det krävs åtgärder för att underlätta för dem som anlänt till Sverige att komma in i branschen. För detta behöver utbildningar i yrkessvenska stärkas. Den gemensamma modell för utbildningar i svenska för yrkesutbildade (Sfx), som utvecklats av Länsstyrelsen och länets kommuner, är en väl beprövad modell som kan utvecklas ytterligare. Stockholms stad vill ha en beredskap för att, tillsammans med Länsstyrelsen och länets kommuner, expandera utbildningarna till att även omfatta IT-yrken.

3. Fler yrkesutbildningar inom teknik- och IT.

Utöver det generella behovet av IT-kompetens finns ett särskilt behov på telekomsidan. Satsningar behöver göras på yrkesutbildningar av fälttekniker, både på gymnasie- och yrkeshögskolenivå, för att ersätta den stora grupp som går i pension de närmaste åren.

4. Stärkt samverkan mellan branschen och utbildningsväsendet.

Skola och akademi behöver bli bättre på att tydliggöra kraven på social och interkulturell kompetens och företagen behöver tydliggöra hur viktig denna kompetens är. Inte för inte hör ”relationsinriktade” IT-yrkesroller som projektledare och affärskonsulter till de mest efterfrågade.

5. Riktade satsningar för att få fler att söka sig till IT-utbildningar – särskilt kvinnor.

Mot bakgrund av den breda kompetens som behövs måste vi alla hjälpa till att göra IT-branschen och IT-utbildningar än mer attraktiva för yngre personer och kvinnor. Detta är en långsiktig utmaning som vi ständigt behöver arbeta med och som särskilt uppmärksammas i samtliga EU:s medlemsländer denna vecka genom kampanjen ”European eSkills Week”.

Nu ökar vi intensiteten i arbetet med att lösa kompetensbristen till IT-branschen. Men alla beslut är inte våra att fatta. Vi kommer ta ansvar där rådigheten är vår, som kommun, länsstyrelse och bransch, men för att säkra kompetensförsörjningen när IT-branschen framgångsrikt ska tillsätta 20 000 nya jobb.

Anne-Marie Fransson,  IT&Telekomföretagen

Ulla Hamilton(M), arbetsmarknads- och företagarborgarråd i Stockholms stad

Chris Heister, Landshövding i Stockholms län