FoI-samverkansprogram för effektiv mjukvaruutveckling

Mjukvaruutveckling utgör en allt viktigare beståndsdel i all innovation inom såväl privat som offentlig sektor. IT & Telekomföretagen, Teknikföretagen och Swedsofts har en gemensam vision om att Sverige ska stärka sin position inom mjukvaruutveckling

Målet är att mjukvaruutvecklingen ska bli tio gånger effektivare fram till år 2020, vilket innebär att man i stort sett håller jämna steg med hårdvaruutvecklingen. Tillsammans har vi därför tagit fram ett dokument där vi presenterar våra förslag för att åstadkomma detta. Förslaget ska fungera som ett inspel till regeringens arbete med den kommande forsknings- och innovationspropositionen.

Vi konstaterar att kunskapsmiljöer i världsklass och god kompetensförsörjning är avgörande för att kunna attrahera företagens investeringar och säkra en konkurrenskraftig svensk mjukvaruutveckling, och föreslår följande:

Ett industridrivet branschövergripande FoI-samverkansprogram bör utformas för effektiv mjukvaruutveckling. Detta skulle säkra en bred baskompetens i mjukvaruutveckling som kan svara mot företagens och den offentliga sektorns behov, stärka kunskapsmiljön och göra det mer attraktivt för globala företag att investera i Sverige. Statens insats i ett FoI-samverkansprogram för effektiv mjukvaruutveckling bör vara i storleksordningen 100 miljoner kronor per år i fyra års tid. En omfattande medfinansiering från näringslivet är rimlig och skulle kunna öka volymen till omkring 200 miljoner kronor per år.

En nationell forskningsagenda för effektiv mjukvaruutveckling bör utformas som grund för ett FoI-samverkansprogram. Denna bör formuleras av berörda myndigheter,
företag, högskolor och intresseorganisationer.