Stoppa dubbelbeskattningen av moms på appar!

Problemen med dubbelbeskattning av moms på appar och andra elektroniska tjänster måste lösas nu! Det kräver IT&Telekomföretagen och en rad andra organisationer i ett gemensamt öppet brev till Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson.

I slutet av mars i år begärde vi svar från Skatteverket på frågor kring moms på mobilapplikationer och andra elektroniska tjänster för alla företag med liknande verksamhet som Stardoll. Vid möte i april framförde Skatteverket att dispensen avseende Stardoll inte kan ses som vägledning för andra företag utan är ett rent undantag för detta företag. Vi fick inte heller förståelse för att även Skatteverket enligt EU-rätten är skyldiga att förhindra dubbelbeskattning inom moms. Vi väntar fortfarande på en lösning.

Problemet är akut för företagen i denna bransch. Våra täta kontakter med medlemsföretag visar att problemen sprider sig och att många ser som enda alternativ att flytta verksamheten utomlands. Det handlar om en bransch med lättrörligt kapital och unga välutbildade personer med sin egen hjärnkraft som främsta tillgång. Verksamheten bygger på mikrotransaktioner med mycket låga marginaler. Där finns inget utrymme för att täcka dubbla momsdebiteringar. Sverige löper nu risk att förlora den klusterbildning av företag som är så viktig för fortsatt utveckling i innovativa branscher om vi inte får en snabb lösning. Sverige har inte råd att förlora ett enda sådant företag men det kräver snabba och tydliga beslut.

Problemet har två delar. Den första delen avser frågan om vilket EU-land som har rätt att beskatta transaktionerna. Här gör länderna olika bedömningar. Denna fråga kommer att tas upp i EU:s momskommitté och vi hoppas på tydliga riktlinjer därifrån. Ett svar från momskommittén löser dock inte den andra delfrågan som avser Sveriges ansvar för att undvika en dubbelbeskattning på momsområdet.

I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att moms inte är en företagsskatt utan en konsumtionsskatt. Företagen är bara oavlönade uppbördsmän åt staten och ska inte drabbas av momskrav från flera olika medlemsländer. Regelverket avseende moms är harmoniserat inom EU och ingen dubbelbeskattning ska förekomma. Förbudet mot dubbelbeskattning är en förutsättning för att den inre marknaden med fri rörlighet ska fungera. Detta är en grundläggande rättsprincip i EU-fördraget.

Vi begär förstås inte att Sverige i alla lägen ska avstå från momskrav. Däremot begär vi att Sverige löser dessa konflikter direkt med andra medlemsländer och utan att det drabbar företagen. Det rör sig om brister i hanteringen av lagstiftningen och det ska inte gå ut över företagen.

När Skatteverket ska fatta beslut i ett ärende, där en annan medlemsstat redan har beskattat de aktuella tjänsterna, finns en skyldighet att följa EU-fördraget och beakta förbudet mot dubbelbeskattning. Brister i regelverket måste lösas mellan länderna och får inte drabba företagen som annars slås ut eller tvingas flytta. Vi menar således att en lösning redan finns inom befintligt regelverk. I bifogad bilaga utvecklar vi de EU-rättsliga argumenten.

För företagen räcker det inte med att en delfråga ska diskuteras i EU:s momskommitté om en månad. Branschen behöver nu ett snabbt och tydligt besked att Sverige ska undanröja momskrav som skulle leda till dubbelbeskattning så att företagen ska kunna fortsätta verka i Sverige. Vi begär inga generella dispenser för branschen utan hävdar att Skatteverket genom tillämpning av grundläggande rättsprinciper kan uppnå önskar resultat, att undvika dubbelbeskattning.

IT & Telekomföretagen
Förbundsdirektör Anne-Marie Fransson

Företagarna
skatteexpert Annika Fritsch

Dataspelsbranschen
talesperson Per Strömbäck

Föreningen Svensk Programvaruindustri
vd Peter Bergh

PROMISE
vd Mikael Svelch

Svenskt Näringsliv
skatteexpert Anna Sandberg Nilsson