Gamla kollektivavtal inget alternativ

Gamla kollektivavtal inget alternativ Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen och Jonas Milton, VD Almega, besvarar angreppet från Niklas Hjert, Unionen om att vi inte skulle leva upp till intentionerna bakom det senaste kollektivavtalet för IT- och telekomföretag (Di Debatt 19/4).

Detta avtal är på många sätt banbrytande.

I stället för att de centrala parterna enas om en procentsats för löneökningarna flyttas ansvaret till det lokala planet, och löneökningen baseras på företagens förut sätt n ingar, individuell prestation och bidrag till företagets utveckling.

Ansvaret för att säkerställa att de nya moderna avtalen med lokal lönebildning fungerar vilar tungt på arbetsmarknadens parter. För Almegas del avsätts avsevärda resurser i syfte att i företagen säkra bra processer för lönesättningen. Processer som leder till löneökningar och som utgår ifrån företagets utveckling och konkurrenskraft och den enskilde medarbetarens prestation.

IT-branschen är globalt konkurrensutsatt, med en allt större konkurrens från lågkostnadsländer. Det är också den bransch där Unionens medlemmar, enligt egen statistik, har de högsta genomsnittliga lönerna. Detta tack vare att branschen är framgångsrik, har hög innovationskraft och välutbildade och kompetenta medarbetare.

IT&Telekomföretagens kollektivavtal gäller för cirka 70 000 anställda i 800 företag med skiftande verksamhet och förutsättningar. I den absoluta majoriteten av företagen fungerar den lokala lönesättningen mycket väl, på ett sätt som både företag, medarbetare och de lokala fackföreningarna är nöjda med.

Sverige har en lång och tung tradition med centralt fastslagna löneökningar som företagen inte har haft något större inflytande över. Dessa ”gamla” avtal fungerar allt sämre i de nya kunskapsintensiva tjänstebranscherna. Inte heller de välutbildade medarbetarna i dessa företag efterfrågar en återgång till gamla tiders avtal.

När vi nu tillsammans med Unionen söker nya vägar för framtidens kollektivavtal är det naturligt att vi stöter på nya problem som kräver nya lösningar. Vi som parter har att gemensamt finna lösningar på dessa.

Att backa bandet är däremot inte ett alternativ. Vi kan inte gå tillbaka till en modell som inte tar hänsyn till det enskilda företagets förutsättningar och individuella prestationer. Som bärare av kollektivavtalen har vi som arbetsgivare liksom de fackliga organisationerna ett ansvar att modernisera kollektivavtalen så att de blir ett verktyg för utveckling, inte en bromskloss.

Anne-Marie Fransson, Förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen

Jonas Milton, VD, Almega