Sverige behöver en digital agenda!

IT&Telekomföretagen har tagit fram en rapport i syfte att beskriva viktiga möjligheter för Sverige inom elva olika områden, som satsningar på en ökad IT -användning kan ge, samt förslag till konkreta politiska åtgärder i närtid. Åtgärderna är inte de enda som kan och bör vidtas, men exempel som dels kan vara inspiration till andra åtgärder, dels utgör några av de viktiga initiativ som regeringen bör ta. Rapporten ska sålunda ses som en inspiration för regeringens arbete med en svensk digital agenda. Den har en utgångspunkt i användning och tillämpning av IT, snarare än IT-branschens egna behov.

Förord

God kunskap om IT -användning har varit en starkt bidragande orsak till Sveriges tillväxt under de senaste 20 åren. Idag är IT en självklar förutsättning för ett konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart samhälle. Den globala konkurrensen kräver att EU – och därmed Sverige – tillvaratar den potential som finns i IT för tillväxt, konkurrens och välfärd på ett sätt som överträffar stora och små konkurrentländer. För att möta den utmaningen är flaggskeppsinitiativet En Digital Agenda för Europa en av huvudstrategierna i EU -kommissionens tillväxtstrategi för ett framgångsrikt Europa – EU 2020. Den digitala agendan är en handlingsplan för att maximera nyttan av IT och kommunikationsteknik.

Trots att Sverige ofta rankas som en av EU:s och världens mest framstående IT -nationer, finns även här hinder som medför att den fulla potentialen av att använda IT och kommunikationsteknik inte tas till vara. Ett sådant är att IT har setts som ett särintresse, i stället för det generiska verktyg det är för alla samhällssektorer. Regeringens statssekreterargrupp, med statsrådet Hatts statssekreterare som ordförande, är därför ett mycket positivt initiativ.

IT&Telekomföretagen vill med denna rapport beskriva viktiga möjligheter för Sverige inom elva olika områden, som satsningar på en ökad IT-användning kan ge, samt förslag till konkreta politiska åtgärder i närtid. Åtgärderna är inte de enda som kan och bör vidtas, men exempel som dels kan vara inspiration till andra åtgärder, dels utgör några av de viktiga initiativ som regeringen bör ta. Rapporten ska sålunda ses som en inspiration för regeringens arbete med en svensk digital agenda. Den har en utgångspunkt i användning och tillämpning av IT, snarare än IT-branschens egna behov1.

Vår ambition och förhoppning är att rapporten och dess förslag blir en av flera utgångspunkter för regeringens egen strategi, En Digital Agenda för Sverige, och dess arbete med att utveckla ett Sverige som ett fortsatt attraktivt land att bo och verka i, för både företag och medborgare.