Ge fler ungdomar chansen på arbetsmarknaden – inför ett RIT-avdrag!

Den senaste statistiken från Skatteverket talar sitt tydliga språk. ROT- och RUT-avdragen är mer populära än någonsin. Under 2010 utförde 62975 företag ROT-arbeten åt drygt 870000 personer. När det gäller RUT har 13516 företag utfört tjänster åt nära 326000 personer. ROT och RUT är därmed självklara inslag i över en miljon svenskars liv.

Avdragen har gjort svarta jobb vita, skapat tusentals nya jobb och företag, underlättat vardagspusslet för många barnfamiljer och pensionärer samt gett inte minst unga, invandrare och lågutbildade kvinnor en inträdesbiljett till arbetsmarknaden. Dessa framgångar kan nu fortsätta tack vare att alliansregeringen fick förnyat förtroende i höstens val.

Centerpartiet och Almega vill dock inte slå sig till ro med detta, vi ser fler utvecklingsmöjligheter. Därför vill vi att ROT- och RUT-avdragen kompletteras med ett RIT-avdrag, en skattereduktion för IT–tjänster i hemmen som skulle halvera kostnaden för köparna. Det kan till exempel handla om installation och service av datorer, att upprätta ett nätverk eller att installera och ställa in en skrivare. Idag är denna marknad nästintill obefintlig eftersom tjänsterna är alltför dyra för privatpersoner.

Men vi vet att intresset är stort. Enligt en undersökning som Demoskop lät göra 2009, svarade 18 procent av de intervjuade att de inom ett år trodde sig få behov av IT-tjänster. 78 procent av dessa menade att ett RIT-avdrag skulle öka deras intresse för att köpa tjänsterna. Almega har uppskattat att cirka 400000 hushåll på sikt kommer att efterfråga RIT.

Vi ser stora möjligheter för framförallt unga att starta företag och jobba inom IT-service, eftersom de har ett stort kunskapsförsprång på området. Ett RIT-avdrag skulle utan tvekan skynda på en sådan utveckling. Beräkningar från Almega visar att sysselsättningen skulle öka med cirka 2000 personer – ett viktigt bidrag till att få ner den alltjämt mycket höga ungdomsarbetslösheten och både skapa fler jobb till unga och få fler unga entreprenörer. Men också att göra idag obetalda eller svarta jobb vita. Almegas beräkningar visar vidare att den statsfinansiella påverkan av avdraget i princip skulle vara neutral då ökade skatteintäkter skulle matcha det offentligas kostnader för avdragsrätten.

Dessutom finns det skäl att tro att ett RIT-avdrag skulle få andra positiva effekter på samhället. Till exempel skulle teknikanvändningen i hemmen sannolikt öka, vilket skulle stärka IT-kompetensen och den digitala delaktigheten för grupper som idag har en svag ställning i informationssamhället. Det gäller till exempel äldre eller personer med invandrarbakgrund. Får de hjälp till en rimlig kostnad med att få krånglande IT-utrustning att fungera, så kan även de ta del av den digitala utvecklingen. Det skulle i sin tur kunna påverka hur effektivt vi arbetar och därmed resultera i ökad produktivitet och högre tillväxt på sikt.

Ta tillvara de ungas kunskaper och ge fler möjlighet att vara en del av det digitala samhället – inför ett RIT-avdrag!

ANNIE JOHANSSON (C)
ekonomisk talesperson

ULF LINDBERG
näringspolitisk chef, Almega

Publicerad: SvD Brännpunkt 2011-03-02