Hinder för bredbandsutbyggnad identifierade

Sverige har en avancerad elektronisk infrastruktur, men den globala konkurrensen medför att vi måste kontinuerligt bygga ut täckning, kapacitet och funktion. Regeringen har i sin bredbandsstrategi också formulerat mål för bredbandsutbyggnaden i landet. För att identifiera hinder för att realisera strategin har regeringen tillsatt en arbetsgrupp inom ramen för Bredbandsforum där IT&Telekomföretagen deltagit. Gruppen har nu lämnat sin slutrapport.

Intresset och engagemanget för de frågor som arbetsgruppen haft att besvara har varit stort. Det har varit en positiv och öppen dialog och mycket bra samarbete i gruppen.
De hinder som identifierats har grupperats i sju huvudområden:

1. Oförutsägbara marknadsförutsättningar på grund av regulatorisk osäkerhet
2. Brister i tillgång till spektrum och villkor för spektrumtilldelning
3. Kommunala ageranden som motverkar konkurrens, utbud och infrastruktur-utbyggnad
4. Befintlig infrastruktur utnyttjas inte effektivt
5. Ogynnsamma villkor för, och rättigheter till, att få bygga ny fysisk infrastruktur
6. Svagheter i avtalsprocessen avseende marktillträde
7. Otillräckligt med stimulerande åtgärder i ekonomiskt ogynnsamma områden

Gruppen har nu avslutat arbetet och ser fram emot det fortsatta arbetet. Nästa steg är att Bredbandsforums styrgrupp tar beslut om hur vi ska gå vidare i arbetet. IT&Telekomföretagen kommer att göra vad vi kan för att bidra till att undanröja hinder för bredbandsutbyggnaden så att målen i regeringens bredbandsstrategi uppnås. Bredbandsforum är ett viktigt verktyg för att nå dessa mål.

Rapporten (del 1 & 2) återfinns under Bredbandsforums sida på regeringen.se.