Prioriteringar kring IT – vad tycker partierna?

Detta är en kort sammanfattning av en enkät som IT&Telekomföretagen genomförde våren 2010 med de politiska partierna och deras ungdomsförbund. Vi hoppas att du ska finna den intressant och tankeväckande!

Bakgrunden till enkäten är vår vilja att bidra till debatten om samhällets framtid. Vilka prioriteringar måste göras? Vilka områden är mest angelägna, ur ett tillväxt- och   välfärdsperspektiv? Vårt perspektiv är hur informationsteknologin, som ger fundamentala konsekvenser i hela samhället, kan och ska användas. Vår uppfattning är att Sverige i högre grad än idag måste ta till sig informationsteknologins möjligheter. Vi är avancerade idag – men enligt EU satsar t.ex. USA fyra gånger mer på forskning och utveckling inom IT.

I det format som den bilagda sammanfattningen ger utrymme för, har vi tvingats kondensera själva frågeformuleringen, liksom de ibland ganska utförliga kommentarer som också givits. Men samtliga kommentarer, samtliga svar och frågor finns tillgängliga på vår webbplats www.itotelekomforetagen.se. För att ta del av de nyanseringar som de olika respondenterna ibland har kompletterat sina svar med, rekommenderar vi er att gå in och läsa dessa.

Vi är också givetvis intresserade av dina kommentarer på svar och slutsatser! Skicka dem gärna till itotelekomforetagen@almega.se

Avslutningsvis: ett varmt tack till de svarande, med förhoppning om att ni delar vår uppfattning att den IT-politiska debatten är viktig, och att ni har förståelse för att formatet gör att alla nyanser inte kan finnas med i denna sammanfattning!
 

Klicka på bilden för att ladda ner sammanfattningen.

Prioriteringar kring IT - Vad tycker partierna?