Kommentar till inslag i SVT Rapport 100527 ”Teleoperatörer tjänar pengar på polisens jobb”

Samhället har rätt att kräva en effektiv brottsbekämpning. Rättsvårdande myndigheter måste ha resurser till förfogande som ger dem rimliga förutsättningar att utreda och beivra brott. Detta är alla eniga om.

Att företag och myndigheter bär sina egna kostnader är något som åtminstone de flesta tycker är lika självklart. Principiellt måste utgångspunkten för rättsväsendet därför vara att kostnader för upprätthållande av lag och ordning bärs av de rättskipande myndigheterna. Lika lite som Volvo ska ge gratis polisbilar till staten, eller att dessa inte ska behöva betala för drivmedel på bensinstationerna, ska teleoperatörer bekosta polisens spaningsarbete.

Operatörerna har rätt att få täckning för sina kostnader. Att lämna ut uppgifter till rättsvårdande myndigheter är långt ifrån en så enkel process som ibland görs gällande. Kvalitet och sekretess måste garanteras, regelverk och kundernas integritet måste respekteras, den personal som hanterar förfrågningarna måste ha rätt kompetens, och arbetet är ofta manuellt då många olika system måste gås igenom. Detta driver kostnader och för dessa har operatörerna rätt att få ersättning.