Antipiratbyråns önskemål om varningsbrev skjuter helt vid sidan av målet

Kommentar från IT&Telekomföretagen: Antipiratbyrån, som företräder producenter och distributörer av film, framför till TT åter den nygamla önskan om att rättighetshavare som misstänker intrång i sina rättigheter ska få skicka varningsbrev till internetleverantörers kunder. Detta som konsekvens av det ofta är svårt att rättsligen bevisa vem som genomfört ett upphovsrättsligt intrång på internet.

Att bedömning om varningsbrev, som Antipiratbyrån föreslår, ska göras av någon annan än rättighetshavarna själva, ändrar inte det faktum att internetabonnenter som ej begått påstådda intrång kommer att utpekas som skyldiga till olaglig verksamhet. Om offentliga domstolar har svårt att bedöma skuld vid denna typ av intrång, hur ska då någon annan typ av instans klara det på ett rättssäkert vis?

Utskick av varningsbrev till abonnenter skulle därför vila helt på antaganden, inte bevis.

Grundat på dessa antaganden skulle internetleverantören tvingas matcha enskilda abonnenters kunduppgifter med IP-nummer som av tredje part påståtts vara inblandade i olaglig verksamhet. Ett system med varningsbrev skulle även riskera att normalisera ett förfarande där övervakning av internetanvändares handhavanden samt insamlandet av deras IP-adresser i en mycket omfattande skala. Det är klart tveksamt om ovanstående sätt att behandla persondata ens är förenligt med EU:s dataskyddsdirektiv.

Betänk att det är mindre än ett år sedan det s.k. Ipred-direktivet infördes i svensk lagstiftning med syfte att ge rättighetshavare kraftfulla verktyg mot intrång. Att det förra året lanserades ett antal bra, legala tjänster som svarade mot konsumenternas uppdämda behov och önskemål. Att antalet biobesök ökar stadigt år för år. Att Svenska Filminstitutet föreslår lagliga möjligheter för publiken att se nya filmer på nätet. Och inte minst att det finns, för första gången på länge, en positiv dialog kring hur konsumenttillvända, legala alternativ bäst kan stödjas.

En positiv branschöverskridande samverkan och bra marknadsvillkor för de tjänster konsumenterna efterfrågar är det enda sättet att i realiteten minska den illegala fildelningen och framförallt garantera framtida intäkter till rättighetshavarna.

Mot bakgrund av detta ter sig Antipiratbyråns önskemål om varningsbrev helt vid sidan av målet.