Kommentar till debattartikel, SvD: ”Friheten på nätet måste försvaras”

IT&Telekomföretagen välkomnar Carl Bildt (M) utspel på SvD Brännpunkt om behovet av internationell samordning kring användarnas frihet och säkerhet på nätet

Carl Bildt (M) skriver den 21 januari i en debattartikel på SvD Brännpunkt, om behovet av internationell samordning kring användarnas frihet och säkerhet på nätet. Sverige bör, utifrån den tätposition inom kommunikationsteknologi och vår profil i MR-frågorna, vara berett att ta ett särskilt ansvar för att driva på det internationella samarbetet kring dessa frågor. Detta skriver Carl Bildt (M) och lovar att ge frågorna särskild prioritet i utrikesförvaltningens arbete under 2010, bl.a. genom att anordna ett expertmöte för att ta fram principer för yttrandefrihet på nätet.

IT&Telekomföretagen instämmer till fullo i utrikesministerns beskrivning av elektronisk kommunikation, dess vikt för samhället och den enskilde, samt behovet av att värna säkerheten och friheten på nätet. Här finns utrymme för viss stolthet, men också självkritik – både inom den svenska IT-branschen och hos regeringen. Branschen kan alltid göra mer för att beakta MR-frågor, både på hemmamarknaden och internationellt. Detta gäller även regeringen. Lagstiftning såsom datalagringsdirektivet, ipred och den nya signalspaningslagstiftningen bidrar t.ex. inte till att stärka Sveriges rykte som ett föregångsland för frihet och säkerhet på nätet.

Precis som Carl Bildt skriver är Sverige i många avseenden ett föregångsland inom både elektronisk kommunikation och MR-frågor. Mot den bakgrunden ter det sig naturligt att Sverige tar ett initiativ. Samtidigt är ansvarsbilden på nätet grumlig. Vem som ska ta ansvar för vad är en viktig fråga. Men det är svårt att ge enkla svar, särskilt i ett internationellt perspektiv då utvecklingen gått olika långt i olika länder.

Därför är det glädjande att utrikesministern visar ambition att ta ett övergripande ansvar och initiativ i en viktig, samhällsgemensam fråga. Ledarskapet måste vara politiskt med stöd av näringsliv, MR-organisationer och andra berörda intressenter. Om så efterfrågas av regeringen kommer IT&Telekomföretagen därför att bidra med vår egen och våra medlemmars expertis på området.