IT&Telekom­företagens syn på den nya, reviderade FRA-lagen

Riksdagen röstade i oktober igenom den uppdaterade FRA-lagen. Lagen börjar gälla för teleoperatörerna den 1 december 2009 och förändringarna går i huvudsak ut på att höja skyddet för den personliga integriteten och att lagreglera de syften för vilka signalspaning får bedrivas. I debatten som föranlett förändringarna har ett flertal operatörer tillsammans med IT&Telekomföretagen framfört oro över att Sveriges anseende som en öppen och tillväxtorienterad IT-nation försämras och att den svenska IT-branschens konkurrenskraft internationellt sett också riskerar att försvagas

Bakgrund

Riksdagen röstade den 14 oktober 2009 igenom den uppdaterade FRA-lagen. Förändringarna jämfört med det ursprungliga, hårt kritiserade lagförslaget som riksdagen beslutade och återremitterade för komplettering i juni 2008, går i huvudsak ut på att höja skyddet för den personliga integriteten och att lagreglera de syften för vilka signalspaning får bedrivas. Tilläggen innebär bland annat att FRA måste ansöka om tillstånd för sina inhämtningsuppdrag hos en ny Försvarsunderrättelsedomstol och att myndigheten har förstöringsskyldighet för det material som ej berör uppdraget. Tilläggen innefattar även reglering rörande rapportering till uppdragsgivare .

Den nya uppdaterade lagen börjar gälla den 1 december 2009. Samtidigt träder de tidigare beslutade skyldigheterna för nätägare och operatörer i kraft. Skyldigheterna innebär att operatörer ska anmäla s.k. samverkanspunkter där myndighetssfären kan inhämta signaler för sina uppdrag. (Statens Inspektion för Försvarsunderrättelseverksamheten har att se till att FRA bara får tillgång till den trafik som FRA utav Försvarsunderrättelsedomstolen har fått tillstånd att spana på.) FRA står för kostnaderna för att upprätta sin del av samverkanspunkterna, medan operatörerna ska lämna sådan information som gör det lättare för FRA att ta hand om signalerna. Operatörerna är även skyldiga att hantera detta på ett sätt så att verksamheten inte röjs.

Påverkan på branschen

I debatten som föranlett förändringarna av FRA-lagen har ett flertal operatörer och IT&Telekomföretagen framfört oro över att Sveriges anseende som en öppen och tillväxtorienterad IT-nation försämras och att den svenska IT-branschens konkurrenskraft internationellt sett också riskerar att försvagas. Vissa operatörer har t.ex. aviserat att de kommer att flytta servrar från Sverige. Med bakgrund av detta anser IT&Telekomföretagen att det är olyckligt att Sverige inte i högre grad harmoniserar sig med övriga EU i hanteringen av denna fråga. Oro har även uttryckts rörande kostnadsaspekten kring implementering av lagen. De direkta installationskostnaderna för att överföra trafik till samverkanspunkterna blir troligtvis inte försumbara för operatörerna. Innebörden av skyldigheten att göra det lättare för FRA att ta hand om signalerna är ännu inte klarlagd och därmed inte heller de ekonomiska effekterna. Klart är i alla fall att det kommer att föra med sig ytterligare en belastning på branschen. IT&Telekomföretagen anser generellt att myndighetsåtaganden ska finansieras av staten och inte av en viss bransch.

En annan mycket viktig fråga är tilliten till branschen. Hanteringen är ännu obeprövad i Sverige men kan upplevas som integritetskränkande – något som den stundtals heta debatt som föranlett ändringarna i lagen också gett uttryck för. Detta kan utgöra incitament för att tjänsteleverantörer istället väljer att inhandla operatörslösningar från utlandet. Det finns alltså en betydande risk att Sverige tappar affärsmöjligheter till utlandet i och med införandet av FRA-lagen, revideringen till trots.