IT&Telekom­företagen kommenterar E-delegationens rapport

Den av regeringen tillsatta E-delegationen har nu publicerat sin ”Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning”. Det är ett omfattande dokument där flera viktiga förslag presenteras, såväl kring ”sakfrågor” såsom e-legitimationer eller andra förutsättningar för det fortsatta arbetet inom och mellan myndigheter, som kring arbetsformer

Vissa myndigheter, framför allt Skatteverket, föreslås fungera som "nav" för olika områden; e-tjänster för företag, övergripande administrativa tjänster såsom lönehantering inom staten, e-legitimationer etc. Man föreslår också att finansiering ska ske genom att medel tillförs via Vinnova.

IT&Telekomföretagen välkomnar förslagen – äntligen har ett nytt steg tagits för att få ökad fart på arbetet med elektronisk förvaltning. Flera gånger under de senaste åren har initiativ tagits, men inte mycket har hänt.

– Den publicerade strategiutredningen innebär att ett samlat grepp tagits för att ge förutsättningar för att öka tempot i genomförandet av e-förvaltningen. Det är bra, och utredningen har flera bra förslag, som vi hoppas nu också leder till handling. Mats Odell förefaller trots allt ha intresse och engagemang i de aktuella frågorna. Men det finns dock på flera punkter orsak till mer kritiska synpunkter, säger Mikael von Otter, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen inom Almega, och nämner några:

• Elektronisk förvaltning innebär att arbetsformer, kultur och ansvarsgränser påverkas. Utredningen tar inte upp viktiga frågor för att bryta gamla mönster och arbetsformer, dvs själva förändringsarbetet som måste till.

• Flera myndigheter samarbetar kring vissa frågor. En knäckfråga för att detta ska fungera är finansiering. Man föreslår att Vinnova-pengar ska användas. Vilka konsekvenser får det?

• Det finns stora områden där kommunernas deltagande är viktigt. SKL har deltagit, men kommer kommunerna att på ett samordnat sätt delta i utvecklingen; såväl tekniskt som organisatoriskt? Det sägs ganska litet om detta i utredningen.

• Nu ska det praktiska arbetet börja, med de publicerade strategierna som grund. Bland de som prioriteras i utredningen finns dock inte rättsväsendet. Justitiedepartementet har i och för sig fått ett uppdrag att se till att e-tjänster införs där, men det är märkligt att detta synnerligen konservativa och eftersatta område inte hör till de som prioriteras i utredningen.

• En viktig fråga är hur man ska säkerställa att information arkiveras för kommande användning i t.ex. forskning. Riksarkivets uppdrag fokuserar på "underskrivna handlingar", men det torde finnas även en stor mängd andra frågor som är väsentliga.

– Sammantaget är utredningen dock ett viktigt steg framåt, och den innehåller flera viktiga ingredienser för att vi ska få en modern offentlig förvaltning på plats. Men "the proof is in the pudding", det vill säga – kommer det att bli ett lyckat resultat? Kommer denna omstart verkligen att leda till att man nu kommer ur startblocken, efter alla tidigare misslyckanden, undrar – och hoppas – Mikael von Otter.

Länk till E-delegationens rapport