Färdplan för tillväxt och välfärd – en uppdaterad IT-politik

IT&Telekomföretagen har tagit fram en rapport med förslag hur IT och kommunikationsteknik kan bidra till att snabbare ta Sverige ur krisen, skapa nya jobb och ekonomisk tillväxt

Studier visar att IT och kommunikationsteknik har stor betydelse för tillväxt, utveckling och välstånd. En bred IT-användning leder till innovationer och nya företag, vilket i sin tur skapar exportmöjligheter och förutsättningar att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. IT är också avgörande för att lösa de stora strategiska utmaningarna som klimatfrågan, en åldrande befolkning och ökad global konkurrens.

”Vi efterlyser en politisk vision för Sveriges fortsatta väg in i informationssamhället. Den bör formuleras som en färdplan med tydligt angivna riktlinjer och mål så att näringsliv, offentlig sektor och medborgarna vet vad som gäller. Detta saknas i dag”, säger Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT& Telekomföretagen.

Rapporten innehåller en rad förslag och rekommendationer. Bland dessa kan nämnas:

  • Säkerställ fortsatt bredbandsutbyggnad. Staten måste, av ekonomiska, näringspolitiska, demokratiska och sociala skäl, formulera en vision om hur alla ska få tillgång till Internet.
  • E-delegationen måste formulera trovärdiga strategier för hela den offent­liga sektorn. Myndigheter kommuner och landsting måste stimuleras i att använda samverkande e-tjänster för effektivisering samt bättre service till medborgarna.
  • Utveckla nya tjänster för morgondagens krav på vård och omsorg . IT är en förutsättning för att klara en fördubbling av antalet vårdbehövande.
  • Formulera ett nationellt handlingsprogram kring hur belastningen på miljön ska minskas med IT- och telekomlösningar och därmed medverka till att nå klimatmålen.
  • Skolans arbete med digital kompetens måste konkreti­seras. I detta ingår även hur dessa kompe­tenser ska inkluderas i lärarutbildningen och i fort­bildningen för lärare och skolledare.
  • Upphovsrätten måste anpassas till det digitala samhällets möjligheter. Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt hur kulturspridning kan främjas.
  • Det framtida utbudet och efterfrågan av IT-utbildade från universitet och högskolor måste analyseras. Särskild vikt måste läggas vid utbildningens innehåll och om den motsvarar dagens behov.

Rapporten presenterades i samband med ett seminarium den 1 juli under Almedalsveckan.