PTS varnar: Sverige halkar efter på bredbandsområdet

Den svenska regeringens IT-politik utsätts för allt mer kritik, senast från deras egen myndighet PTS som i sin bredbandskartläggning 2008 konstaterar att det – i motsats till viktiga konkurrensländer – saknas en politisk vilja kring utbyggnad av bredband. För att Sverige ska kunna behålla sin position inom bredbandsområdet behövs dels en långsiktig målsättning för tillgången till bredband, dels en höjning av miniminivån för tillträde till Internet, påpekar PTS. IT&Telekomföretagen delar till fullo PTS kritik, som vi vet också kommer från andra viktiga håll i samhället. Hur länge kan regeringen sitta still och se hur omvärlden springer ifrån oss?

PTS har i dagarna publicerat ”Bredbandskartläggning 2008”. I rapporten konstateras bland annat att 122 000 hushåll och företag saknar trådburet bredband; flertalet (117 000) har dock trådlöst bredband (som dock ej har samma kapacitet som trådburet). Riktnivån för lägsta acceptabla hastighet har av regeringen satts till 20 kbit/s – att jämföra med ambitioner i Finland (1 Mbit/s), England (2 Mbit/s) och Frankrike (0,5 Mbit/s). PTS konstaterar även att ”det är påtagligt att Sverige riskerar att hamna efter inom bredbandsområdet” till följd av en obefintlig politik på området. Man konstaterar att detta påverkar Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Vidare anser man att ”stora framtida investeringar kommer att behövas, vilket sannolikt blir mycket tungt att bära för en industri som samtidigt kan förvänta sig att bredbandsmarknadens totala omsättning ökar i en betydligt lägre takt än tidigare”. PTS sammanfattar tre råd till regeringen: formulera en tydlig, nationell, långsiktig målsättning; främja utbyggnad genom samverkan mellan privata aktörer och i andra hand riktade upphandlingsinsatser; samt ta ett helhetsgrepp när det gäller kommunernas roll.

PTS bredbandskartläggning tar på ett mycket förtjänstfullt sätt upp vissa synnerligen centrala frågor kring regeringens avsaknad av politik för IT och telekom. IT&Telekomföretagen har också tagit upp dessa frågor med Näringsdepartementet, senast vid ett möte med statssekreterare Leif Zetterberg. Vi uppskattar att PTS uppmärksammar problemet för branschen i att ta på sig de tunga framtida investeringarna, i all synnerhet mot bakgrund av den övervältring av kostnader på branschen som regeringen för närvarande driver. IT&Telekomföretagen avser att inom kort skicka ett brev till Näringsdepartementet där vi tar upp ett antal konkreta krav. Krav som regeringen måste leva upp till för att överhuvudtaget kunna hävda att man har något som liknar en politik för infrastruktur på telekomområdet.